tulunadtourism instagram photo

#

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙 ಓಲೆ ಬೆಡಿ / ಓಲೆ ಪಟಾಕಿ#tulunad #🌕🌙

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙

 • 19.10.2017 18:33
 • 3

ಓಲೆ ಬೆಡಿ / ಓಲೆ ಪಟಾಕಿ #tulunad #🌕🌙 #mangalore #kudla #nammakudla #udupi #odipu #nammaudupi #koppa #sringeri #mudigere #teerthahalli #malenadu #sakleshpur #kasrodu #kasargod #karkala #karla #tulunadtourism #karnataka #bharat #india #indiatourism #sanathanadharma #ૐ#deepavali #narakachaturdashi #crackers #bedi

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙

 • 19.10.2017 16:02
 • 2

"ತುಳುನಾಡ ಬಲಿಯೆಂದ್ರೆ".. ನಮ್ಮ ತುಡರ್ ಪರ್ಬದ ಕಥೆ : ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಪುಲ್ಲಿ ಆಯಿನ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಸುರ ಕಾಲಡ್ (ರಾಕ್ಷಸ ಯುಗ) ಪುಟ್ಟು೦ಡಲ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಬೊಕ್ಕ ದಯಾಮಯಿ ಆದುಪ್ಪುವೆ. ಧರ್ಮ ಬುರ್ದ್ ನಡಪಂದಿನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆನ್ ಸ್ವಂತ ಜೋಕುಲ್ಲಕ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ. ಪ್ರಜೆಕುಲ್ಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗ್ ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠೆ ತೊಜ್ಪಾವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಆ ಸಂಸ್ಥಾನ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಿ ಮಣ್ಣ್ ಆದ್ ಜನಕುಲು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಆ ಸಂಸ್ಥಾನ ಬೇತೆ ಒವ್ಲ ಅತ್ತ್. ಅವ್ವೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್.. ಇಂಚ ಮಹಾ ಧರ್ಮೀಯ ಆಯಿನ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸ್ವರ್ಗನ್ ನ್ಯಾಯ ರೀತಿಡ್ ಪಡೆಯೆರೆ ನೂದು ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುವೆ. ಅಂಚ 99 ಯಾಗ ಮುಗಿತ್'ದ್ ನೂದನೇ ಯಾಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯಾಗ ದೀಕ್ಷೆ ದೆತೊನುವೆ.ಅಪಗ ದೇವಲೋಕ ತಲ್ಲಣ ಆಪುಂಡು. ಪೂರಾ ಬತ್ತ್'ದ್ ಶ್ರೀ ಹರಿಡ ಪೋದು ನಟ್ಟೋನ್ವೆರ್. ಅಪಗ ಶ್ರೀ ಹರಿ ವಾಮನ ರೂಪಡ್ ಬತ್ತ್'ದ್ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ದೀಕ್ಷೆ ದೆತೊನಿನ ಶಾಲೆಗ್ ಬತ್ತ್'ದ್ ಎಂಕ್ ಮೂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ಜಾಗೆನ್ ದಾನ ಕೊರ್ಪನಾಂದ್ ಕೇನುವೆರ್. ಯಾಗ ದೀಕ್ಷೆ ದೆತೊಂದಿತ್ತಿನ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಯೆರೆ ಆವಂದೆ ಕೊರ್ಪೆಂದ್ ಪಾತೆರ ಕೊರ್ಪೆ. ಕೊರ್ಪನಾಂದ್ ಕೇನುವೆರ್. ಯಾಗ ದೀಕ್ಷೆ ದೆತೊಂದಿತ್ತಿನ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಯೆರೆ ಆವಂದೆ ಕೊರ್ಪೆಂದ್ ಪಾತೆರ ಕೊರ್ಪೆ.ಅಪಗ ವಾಮನನ ಕಾರ್ ವಿಶ್ವರೂಪಿ ಆಪುಂಡು. ಸುರುತ ಪಜ್ಜೆನ್ ಇಡೀ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತ್ ದೀಪೆರ್. ರಡ್ಡನೇ ಪಜ್ಜೆನ್ ಆಕಾಶದ ಮಿತ್ತ್ ದೀಪೆರ್. ಮೂಜನೆ ಪಜ್ಜೆನ್ ಓಲ್ ದೀವೊಡುಂದು ಕೇನುವೆರ್. ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಡ ಬೇತೆ ಜಾಗೆನೇ ಇಜ್ಜಂದೆ, ಪಾತೆರ ತಪ್ಪೆರೆ ಆವಂದೆ, ಎನ್ನ ತರೆತ ಮಿತ್ತ್ ದೀಲೆಂದ್ ಕೆನೋನ್ವೆ."ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ತರೆತ ಮಿತ್ತ್ ದೀಂಡ ಈ ಪಾತಾಳಗ್ ಪೋಪ, ದುಂಬಗ್ ಈ ಭೂಮಿಡ್ ನಿನ್ನ ಆವಾಸ ಉಪ್ಪುಜಿ, ಸರೀ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ " ಪಂದ್ ವಾಮನ ಪನ್ಪೆರ್."ಕೊರ್ನ ಪಾತೆರನ್ ಎಪಳ ತಪ್ಪುಜಿ. ತರೆ ತಗ್ಗಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇರ್ನ ಮೂಜನೆ ಕಾರ್ನ್ ದೀದ್, ಇರ್ನ ಜಾಗೆನ್ ದೆತೊನ್ಲೆ" ಪನೊಂದು ಬಲಿ ತಿರ್ತ್ ಕುಲ್ಲುದು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ತರೆ ತಗ್ಗಾವೆ..! ಇಂದೆನ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನ ತುಳುವೆರ್ "ಏರ್ಯ ಅವು ಒಮನೇ ? ಒಯ್ಯಿಪ್ಪುಲೇ ಆಯನ್ ಪಿದಯಿ. ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಂದಿನಕುಲು ಏರ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ? ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಂದಿನಕುಲು ಒಲು ಉಲ್ಲೆರ್ ? ದೇವೆರ್ನಕುಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಜೆರ ಬುದೊಡ್ಚಿಯ " ಪಂದ್ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಇಂದೆನ್ ತೂಯಿನ ಹರಿಗ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು೦ದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಕಡೆಕ್ ನ್ಯಾಯ-ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಆದ್ ಪಾತಾಳಡ್ ಸ್ವರ್ಗರ್ದ್'ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅರ೦ತಿಲ್ಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ದ್ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ್ ಐತ ಅಧಿಪತಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಇಂದ್ರಗ್ ಕೊರ್ತಿನ ಮನ್ವಂತರದ ಅವಧಿ ಮಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರ ಪದವಿನ್ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಗ್ ಕೊರ್ಪೆಂದ್ ಪಾತೆರ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಶ್ರೀ ಹರಿ..!ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಜೀವಗ್ ಜೀವ ಕೊರ್ಪುನ, ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನ ತುಳುನಾಡ ಜನಕ್ಲೆನ್ ತೂಯೆರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ ಕೊರಿಯೆರೆ ಹರಿಡ ಬೇಡೋನ್ವೆ. ಅಪಗ ಶ್ರೀ ಹರಿ ವರ್ಷಗ್ 3 ದಿನ ತುಳುನಾಡ್'ಗ್ ಪೋದು ಬರಿಯೆರೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಜನಕುಲು ಅವೆನ್ 'ದೀಪಾವಳಿ' ಪಂದ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಡ್೦ದ್ ಹರಸುವೆರ್.

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙 ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ.. ಕೊಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙

 • 18.10.2017 19:52
 • 0

ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ.. ಕೊಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿಯ.. ಮಂಡೆ ನೀರ್ಡ್ ಮೀಯೊಡು! ಮೀಪಿನ ಪರ್ಬೊ ದೀಪೋಲಿದ ಸುರುತ ದಿನ. ಆನಿ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ. ಪುಲ್ಯ ಕಂಡೆ ಲಕ್ಕ್ದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೆಯ್ಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದ್ ಮೀಪಿನ ಕ್ರಮ. ದುಂಬುನಾನಿ ರಾತ್ರಿಯೇ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮಂಡೆ, ಥಪಲೇ ದೆಕ್ಕ್ದ್ ಸುದ್ದೊ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಸೇಡಿ ಮನ್ನಡ್ ಮಂಡೆಗ್ ಮಂಡಲ ಬರೆಪೆರ್. ಮಂಡೆದ ಬಾಯಿಗ್ ಗೊಂಡೆ, ಚೆಂಡ್ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಕಟ್ಟುವೆರ್. ಪೊಂಜೊವುಲು ಕಡ್ಯಡ್ ಗುವೆಲ್ಡ್ ನೀರ್ ಕನಪೆರ್. ಅಪಗ ಜೋಕುಲು ಜಾಗಟೆ ಬೊಟ್ಟುವೆರ್. ಮಂಡೆ ನಿಲಿಕೆ ನೀರ್ ದಿಂಜಾದ್ ನೀರ್ ಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾವಲಿ ಪಾಡ್ದ್ ದೀಪೆರ್. ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಪುಲ್ಯ ಕಂಡೆ ಲಕ್ಕ್ದ್ ಮೆಯ್ಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದ್ ಮೀಪೆರ್. ಪೊಸ ಕುಂಟು ತುತ್ತುದು ದೆವೆರೆಗ್ ಕೈ ಮುಗಿಪೆರ್. Mahithi : @beautyoftulunad #tulunad #🌕🌙 #mangalore #kudla #nammakudla #udupi #odipu #nammaudupi #koppa #sringeri #mudigere #teerthahalli #malenadu #sakleshpur #kasrodu #kasargod #karkala #karla #tulunadtourism #karnataka #bharat #india #indiatourism #sanathanadharma #ૐ#deepavali #narakachaturdashi

kudla pilikulu🐯 PICTURE📷 BY👉🏻:- @iklikkCOMPILATION🏆:- PILINALIKE 2017 MA

kudla pilikulu🐯

 • 15.10.2017 10:02
 • 1

PICTURE📷 BY👉🏻:- @iklikk COMPILATION🏆:- PILINALIKE 2017 MANGALORE Tigerdace ಬಲಿಪೆ /Balipe ಪಿಲಿ ಎಸ/Pili yesa ಹುಲಿವೇಷ/hulivesha #balipe #pilthaesha#piliesha#pilivesha #tigerdance#hulivesha #tulunad #mangalore #kudla #udupi #kasargod #karkala #tulunadtourism #karnataka#kerala #bharat#india #indiatourism #instamood #instagood#culture#pilinalike #tradition#style#fun#crazy#love #kudlapili Follow👉@kudla_pilikulu #Follow :- #kudla_pilikulu

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙 ಶ್ರೀ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ / sri Kodamanithaya #kola #t

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙

 • 14.10.2017 11:25
 • 2

ಶ್ರೀ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ / sri Kodamanithaya #kola #theyyam #nema #sanathanadharma #ॐ #tulunad #🌕🌙 #mangalore #kudla #nammakudla #udupi #odipu #nammaudupi #koppa #sringeri #mudigere #teerthahalli #malenadu #sakleshpur #kasrodu #kasargod #karkala #karla #kundapra #tulunadtourism #karnataka #kerala #bharat #india #indiatourism

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙 ಬಲಿಪೆ / ಪಿಲಿ ಎಸ / Tiger dance Balipe/ Pili yesa

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙

 • 12.10.2017 14:18
 • 1

ಬಲಿಪೆ / ಪಿಲಿ ಎಸ / Tiger dance Balipe/ Pili yesa/ Tiger Dance #tulunad #🌕🌙 #mangalore #kudla #udupi #odipu #koppa #sringeri #mudigere #teerthahalli #kalasa #malenadu #sakleshpur #kasrodu #kasargod #karkala #karla #kundapra #tulunadtourism #karnataka #kerala #bharat #india #indiatourism #sanathanadharma #ૐ

swapnilsuvarna Taking pictures is savouring life intensely, every hundredth of a seco

swapnilsuvarna

 • 11.10.2017 08:29
 • 6

Taking pictures is savouring life intensely, every hundredth of a second 📷 #nature #sky #sun #summer #beach #beautiful #pretty #sunset #sunrise #blue #flowers #night #tree #twilight #clouds #beauty #light #cloudporn #photooftheday #love #green #skylovers #dusk #weather #day #mothernature#tulunadtourism #karnatakatourism #marvante

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙 Decked Kudroli😍ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿPicture by |

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙

 • 11.10.2017 08:14
 • 3

Decked Kudroli😍 ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿ Picture by | @apulalva_photography #marnemi #navarathri #tulunad #🌕🌙 #mangalore #kudla #nammakudla #udupi #odipu #nammaudupi #koppa #sringeri #mudigere #teerthahalli #malenadu #sakleshpur #kasrodu #kasargod #karkala #karla #tulunadtourism #karnataka #bharat #india #indiatourism #sanathanadharma #ૐ#kudroli #dusshera #dasara

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙 ದೀಪೋತ್ಸವ / Deepotsava , Car street, KudlaPicture by |

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙

 • 11.10.2017 08:12
 • 3

ದೀಪೋತ್ಸವ / Deepotsava , Car street, Kudla Picture by | @chets_shriyan #tulunad #🌕🌙 #mangalore #kudla #nammakudla #udupi #odipu #nammaudupi #koppa #sringeri #mudigere #teerthahalli #malenadu #sakleshpur #kasrodu #kasargod #karkala #karla #tulunadtourism #karnataka #bharat #india #indiatourism #sanathanadharma #ૐ#deepotsav

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙 ಜುಮಾದಿ / JumaadiPicture by | @coloursz_of_life #kola #th

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙

 • 09.10.2017 16:43
 • 2

ಜುಮಾದಿ / Jumaadi Picture by | @coloursz_of_life #kola #theyyam #nema #sanathanadharma #ॐ #tulunad #🌕🌙 #mangalore #kudla #nammakudla #udupi #odipu #nammaudupi #koppa #sringeri #mudigere #teerthahalli #malenadu #sakleshpur #kasrodu #kasargod #karkala #karla #kundapra #tulunadtourism #karnataka #kerala #bharat #india #indiatourism

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙 ಕುಮಾರ ದೈವ / Kumara DaivaPicture by | @coloursz_of_lif

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙

 • 08.10.2017 07:50
 • 2

ಕುಮಾರ ದೈವ / Kumara Daiva Picture by | @coloursz_of_life #kola #theyyam #nema #sanathanadharma #ॐ #tulunad #🌕🌙 #mangalore #kudla #nammakudla #udupi #odipu #nammaudupi #koppa #sringeri #mudigere #teerthahalli #malenadu #sakleshpur #kasrodu #kasargod #karkala #karla #kundapra #tulunadtourism #karnataka #kerala #bharat #india #indiatourism

SHREE PHOTOGRAPHY #shreeeditography#happy_birthday @taller_doll 🎉🎉🎊🎊🎈

SHREE PHOTOGRAPHY

 • 08.10.2017 06:10
 • 1

#shreeeditography #happy_birthday @taller_doll 🎉🎉🎊🎊🎈🎈♥♥😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 indiaclicks  #indiaclicks #photographers_of_india #indianphotography #indiapictures #_coi #coloursofindia #canonindia #streetphotographyindia #nammakarnatakaphotographers#mypixeldiary  #tulunadu  #photographer #photographerofficial #indiaview #yourshot_india #film_roll #tulunadtourism #oph #photosthatspeak  #visualway #indiaphotos #creativecompositions#featuringframes #i_hobbygraphys_of_india

SHREE PHOTOGRAPHY #nightphotography #shivamogga @kuldeep_hotpistonz 📸📸📸📸

SHREE PHOTOGRAPHY

 • 07.10.2017 18:53
 • 1

#nightphotography #shivamogga @kuldeep_hotpistonz 📸📸📸📸📸📸📸 😍😍😍😍😍😍😍😍 indiaclicks  #indiaclicks #photographers_of_india #indianphotography #indiapictures #_coi #coloursofindia #canonindia #streetphotographyindia #nammakarnatakaphotographers#mypixeldiary  #tulunadu  #photographer #photographerofficial #indiaview #yourshot_india #film_roll #tulunadtourism #oph #photosthatspeak  #visualway #indiaphotos #creativecompositions#featuringframes #i_hobbygraphys_of_india

shreyas ಹಂಪಿ ಕಲ್ಲಿನ ರಥವಿಠ್ಠಲ ದೇವಾ

shreyas

 • 05.10.2017 20:15
 • 2

ಹಂಪಿ ಕಲ್ಲಿನ ರಥ ವಿಠ್ಠಲ ದೇವಾಲಯ ಕಲ್ಮಶವಿಲ್ಲದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕೋಮಲ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣ.. #stonechariot . . . . #nikon5300 #indiaclicks #indiaclicks #photographers_of_india #indianphotography #indiapictures #_coi #coloursofindia #canonindia #streetphotographyindia #nammakarnatakaphotographers#mypixeldiary #tulunadu #photographer #photographerofficial #indiaview #yourshot_india #film_roll #tulunadtourism #oph #photosthatspeak #visualway #indiaphotos #creativecompositions#featuringframes #i_hobbygraphy #karnatakastreets #nammakarnatakapictures #shootguru

BEAUTY OF TULUNAD Banta Daiva #kola #theyyam #nema #sanathanadharma #dharmadaiva #tul

BEAUTY OF TULUNAD

 • 05.10.2017 17:34
 • 1

Banta Daiva #kola #theyyam #nema #sanathanadharma #dharmadaiva #tulunadu #tulu #mangalore #kudla #nammakudla #udupi #odipu #nammaudupi #sringeri #kundapura #surathkal #panamburu #tulunadtourism #kerala #karnataka #daivaradhane #Daiva #bhoothakola #india #indianculture

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙 ಕೊರಗತನಿಯೆ /ಕೊರಗಜ್ಜ / ಅಜ್ಜ | (

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙

 • 05.10.2017 07:13
 • 2

ಕೊರಗತನಿಯೆ / ಕೊರಗಜ್ಜ / ಅಜ್ಜ | (Koragatha niye / Koragajja / Ajja) Picture by | @coloursz_of_life #kola #theyyam #nema #sanathanadharma #ॐ #tulunad #🌕🌙 #mangalore #kudla #nammakudla #udupi #odipu #nammaudupi #koppa #sringeri #mudigere #teerthahalli #malenadu #sakleshpur #kasrodu #kasargod #karkala #karla #kundapra #tulunadtourism #karnataka #kerala #bharat #india #indiatourism

Gaurav Shetty A tiger does not shout its tigritude, it acts🔥F2.8 || iso800 || 1/

Gaurav Shetty

 • 04.10.2017 22:49
 • 0

A tiger does not shout its tigritude, it acts🔥 F2.8 || iso800 || 1/240sec . . . #tulunadtourism#tulunadu#pilivesha#culture#traddition#indian#kannada#kannadigas#tuluvas#indiantradditionaloutfits#soimumbai#indiandevotion#color#colorful#colorfulnight#nikonshot#nikonclick#indianhobbygraphy#indianphotography#dslrofficial#dombivlikar#nikondiaries#canonusa#nikoninsta#nikonindia

BEAUTY OF TULUNAD Manady Guthu Guttinar Bhoja Shetty #kola #theyyam #nema #sanathanadh

BEAUTY OF TULUNAD

 • 04.10.2017 13:15
 • 1

Manady Guthu Guttinar Bhoja Shetty #kola #theyyam #nema #sanathanadharma #dharmadaiva #tulunadu #tulu #mangalore #kudla #nammakudla #udupi #odipu #nammaudupi #sringeri #kundapura #surathkal #panamburu #tulunadtourism #kerala #karnataka #daivaradhane #Daiva #bhoothakola #india #indianculture #mulki #manadyguthu

BEAUTY OF TULUNAD Poo Kare Kambala 💟#tulunad #tulunadtourism #kambala #tuluculture#

BEAUTY OF TULUNAD

 • 04.10.2017 09:08
 • 0

Poo Kare Kambala 💟 #tulunad #tulunadtourism #kambala #tuluculture #tulutradition #mangalore #kudla #nammakudla #mangaluru #moodabidre #bedra #karkala #nammaudupi #udupi #nammakarla #kundapura #kasaragod #sringeri #karnataka

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙 ಮೈಸಂದಾಯ / ನಂದಿಗೋಣ (Mysandaya/ NandiGoana)

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙

 • 04.10.2017 06:20
 • 1

ಮೈಸಂದಾಯ / ನಂದಿಗೋಣ (Mysandaya/ NandiGoana) Picture by | @coloursz_of_life #kola #theyyam #nema #sanathanadharma #ॐ #tulunad #🌕🌙 #mangalore #kudla #nammakudla #udupi #odipu #nammaudupi #koppa #sringeri #mudigere #teerthahalli #malenadu #sakleshpur #kasrodu #kasargod #karkala #karla #kundapra #tulunadtourism #karnataka #kerala #bharat #india #indiatourism

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙 ಬಲಿಪೆ / ಪಿಲಿ ಎಸ / Tiger dance Balipe/ Pili yesa

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙

 • 04.10.2017 06:07
 • 0

ಬಲಿಪೆ / ಪಿಲಿ ಎಸ / Tiger dance Balipe/ Pili yesa/ Tiger Dance Picture by | @nishan__shetty #tulunad #🌕🌙 #mangalore #kudla #udupi #odipu #koppa #sringeri #mudigere #teerthahalli #kalasa #malenadu #sakleshpur #kasrodu #kasargod #karkala #karla #kundapra #tulunadtourism #karnataka #kerala #bharat #india #indiatourism #sanathanadharma #ૐ

kudla pilikulu🐯 PICTURE📷 BY👉🏻:- @iklikkCOMPILATION🏆:- PILINALIKE 2017 MA

kudla pilikulu🐯

 • 04.10.2017 05:12
 • 1

PICTURE📷 BY👉🏻:- @iklikk COMPILATION🏆:- PILINALIKE 2017 MANGALORE Tigerdace ಬಲಿಪೆ /Balipe ಪಿಲಿ ಎಸ/Pili yesa ಹುಲಿವೇಷ/hulivesha #balipe #pilthaesha#piliesha#pilivesha #tigerdance#hulivesha #tulunad #mangalore #kudla #udupi #kasargod #karkala #tulunadtourism #karnataka#kerala #bharat#india #indiatourism #instamood #instagood#culture#pilinalike #tradition#style#fun#crazy#love #kudlapili Follow👉@kudla_pilikulu #Follow :- #kudla_pilikulu

BEAUTY OF TULUNAD Kantheri Jumadi#kola #theyyam #nema #sanathanadharma #dharmadaiva #

BEAUTY OF TULUNAD

 • 04.10.2017 04:43
 • 0

Kantheri Jumadi #kola #theyyam #nema #sanathanadharma #dharmadaiva #tulunadu #tulu #mangalore #kudla #nammakudla #udupi #odipu #nammaudupi #sringeri #kundapura #surathkal #panamburu #tulunadtourism #kerala #karnataka #daivaradhane #Daiva #bhoothakola #india #indianculture

Gaurav Shetty I prefer living in color!❤💛💜F2.2 || iso800 || 1/450sec...

Gaurav Shetty

 • 03.10.2017 19:30
 • 0

I prefer living in color!❤💛💜 F2.2 || iso800 || 1/450sec . . . #tulunadtourism#tulunadu#pilivesha#culture#traddition#indian#kannada#kannadigas#tuluvas#indiantradditionaloutfits#soimumbai#indiandevotion#color#colorful#colorfulnight#nikonshot#nikonclick#indianhobbygraphy#indianphotography#dslrofficial#dombivlikar#nikondiaries#canonusa#nikoninsta#nikonindia

BEAUTY OF TULUNAD Kantheri Jumadi Daiva Nema#kola #theyyam #nema #sanathanadharma #dh

BEAUTY OF TULUNAD

 • 03.10.2017 07:00
 • 0

Kantheri Jumadi Daiva Nema #kola #theyyam #nema #sanathanadharma #dharmadaiva #tulunadu #tulu #mangalore #kudla #nammakudla #udupi #odipu #nammaudupi #sringeri #kundapura #surathkal #panamburu #tulunadtourism #kerala #karnataka #daivaradhane #Daiva #bhoothakola #india #indianculture

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙 Masala dose is a variant of the popular South Indian food ,which has i

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙

 • 03.10.2017 06:33
 • 1

Masala dose is a variant of the popular South Indian food ,which has its origins in Tulucuisine made popular by the Udupi hotels all over India. Ingredients for Dosa: 3 cups rice 1 cup skinless split urad dal (skinless black gram) 3/4 tsp fenugreek seeds Salt to taste Vegetable/ coconut / sunflower cooking oil Method: 1. Soak Urad dal and rice in water separately for about 3-4 hrs. 2. Grind Urad dal in a grinder for about 20 min using water. The batter should be very finely ground and smooth. 3. Make a similar batter of rice, add Sufficient water so that the batter is not thick. Blend both batters with about 2 tbsp salt. 4. Let the batter ferment for about 5-6hrs. 5. Heat the flat pan, smear it with oil, pour 1 ladle full of batter and spread evenly in a circular motion to cover the entire pan. Cover with a lid. 6. Flip the Dosa using a spatula and pour oil on the side. Roast till crisp and serve hot with Coconut Chutney and Potato baaji wrapped within. Ingredients for Baaji: 4 nos – Potato, medium sized 1 to 2 – Onion, medium sized long thinly sliced 12 nos – Small green chilies, not to be chopped. Just split them at the center 1/4 tsp – Turmeric Salt to taste 1/4 tsp – Mustard 1 tsp – Urad dal (black gram) 1 1/4 tsp – Chana dal (yellow split peas) 10 nos – Curry leaves 4-5 strands – Coriander leaves or Cilantro 1 tbsp – Ghee 2 tbsp – Oil Method: 1. Cut the potatoes each into 2 pieces with the skin intact and cook them in a cooker until one whistle. Then peel the skin of the potato and smash or squeeze them coarsely by hand and set aside. 2. Heat oil in a khadhai or a pan and add mustard. When the mustard starts popping or bursting add urad dal and chana dal. Keep stirring for a minute and then add onion, curry leaves, green chilies and turmeric. Saute for around 10 minutes. Add the mashed potato, coriander leaves, ghee, add salt and mix well. Now take the pan of the heat. #tulucuisine #tulufood #tulunad #🌕🌙 #mangalore #kudla #nammakudla #udupi #odipu #nammaudupi

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙 ಶ್ರೀ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಕ್ಷೇತ್

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙

 • 03.10.2017 06:10
 • 3

ಶ್ರೀ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ / Shree Kadri Manjunatha Kshethra Picture by | @astro.mohan #tulunad #🌕🌙 #mangalore #kudla #nammakudla #udupi #odipu #nammaudupi #koppa #sringeri #mudigere #teerthahalli #malenadu #sakleshpur #kasrodu #kasargod #karkala #karla #tulunadtourism #karnataka #bharat #india #indiatourism #sanathanadharma #ૐ#kadri

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙 ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿ /Appe Mangaladevi (Mother

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙

 • 01.10.2017 10:09
 • 1

ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿ /Appe Mangaladevi (Mother Mangaldevi) #marnemi #navarathri #tulunad #🌕🌙 #mangalore #kudla #nammakudla #udupi #odipu #nammaudupi #koppa #sringeri #mudigere #teerthahalli #malenadu #sakleshpur #kasrodu #kasargod #karkala #karla #tulunadtourism #karnataka #bharat #india #indiatourism #sanathanadharma #ૐ#kudroli #mangaladevi #mangaloredasara

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙 ಪೋದ್ ಬಲೇ ಅಪ್ಪೆ / Pood bale appe (See you soon

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙

 • 01.10.2017 10:04
 • 3

ಪೋದ್ ಬಲೇ ಅಪ್ಪೆ / Pood bale appe (See you soon ,Mother) ವಿಧ್ಯೆದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದಾಂಬೆ / Vidhyeda Ullalthi Appe Sharadambe Namma Kudroli😍 ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿ #marnemi #navarathri #tulunad #🌕🌙 #mangalore #kudla #nammakudla #udupi #odipu #nammaudupi #koppa #sringeri #mudigere #teerthahalli #malenadu #sakleshpur #kasrodu #kasargod #karkala #karla #tulunadtourism #karnataka #bharat #india #indiatourism #sanathanadharma #ૐ#kudroli #dusshera #dasara

Icy_flame🌌 Tulunadu da perme, Tulunad SiriTuluverna kale, pilinalike!!!Piligobb

Icy_flame🌌

 • 29.09.2017 19:48
 • 10

Tulunadu da perme, Tulunad Siri Tuluverna kale, pilinalike!!! Piligobbu at Canara engineering college,kudla. #piligobbu #pili #kudla #kudladapili #kudlada #tulunaduspecial #tulunaduculture #tuluvanadu #tuluva #tuluvas #tuluvasanskriti #tuluvasiri #tulunadu_photographers #tulunadtourism #tulunaduporlu #porlu #canara #south #southbay #day #photography #photographerlife #photoshoot #photographylover #photo #pictureoftheday #pics #picoftheday #loveforlove #lovephotos @canara_engineering_cllg_campus

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙 #tulunad #🌕🌙#mangalore #kudla #udupi #odipu #koppa #sringeri

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙

 • 29.09.2017 12:03
 • 0

#tulunad #🌕🌙 #mangalore #kudla #udupi #odipu #koppa #sringeri #mudigere #teerthahalli #kalasa #malenadu #sakleshpur #kasrodu #kasargod #karkala #karla #kundapra #tulunadtourism #karnataka #kerala #bharat #india #indiatourism #malpe

kudla pilikulu🐯 Throwback kalicharan friends🐅In nd as tiger🐯: @raki_1718_poojar

kudla pilikulu🐯

 • 29.09.2017 05:23
 • 0

Throwback kalicharan friends🐅 In nd as tiger🐯: @raki_1718_poojary vdo:@raki_1718_poojary ಬಲಿಪೆ / ಪಿಲಿ ಎಸ / Tiger dance Balipe/ Pili yesa/ Tiger Dance #balipe #pilthaesha #piliesha #pilivesha #tigerdance #hulivesha #pilinalike #mangalore #kudla #udupi #odipu #tulunad #tulunadtourism #karnataka #kerala #bharat #india #indiatourism

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙 ವಿಧ್ಯೆದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ಶ

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙

 • 27.09.2017 15:21
 • 2

ವಿಧ್ಯೆದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದಾಂಬೆ / Vidhyeda Ullalthi Appe Sharadambe Picture by | Achhu Photography Namma Kudroli😍 ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿ #marnemi #navarathri #tulunad #🌕🌙 #mangalore #kudla #nammakudla #udupi #odipu #nammaudupi #koppa #sringeri #mudigere #teerthahalli #malenadu #sakleshpur #kasrodu #kasargod #karkala #karla #tulunadtourism #karnataka #bharat #india #indiatourism #sanathanadharma #ૐ#kudroli #dusshera #dasara

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙 Courtesy : @beautyoftulunad Picture | @astro.mohan2017 - 2018 ನ

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙

 • 27.09.2017 14:43
 • 0

Courtesy : @beautyoftulunad Picture | @astro.mohan 2017 - 2018 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಂಬಳದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ : ನವೆಂಬರ್ 11: ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ 19 : ಪಿಲಿಕುಲ ನವೆಂಬರ್ 25 : ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 : ಕೊಟ್ಟಾರ ಮಂಗಳೂರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 : ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 : ವೇಣೂರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 : ಮೂಲ್ಕಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 : ಸುರತ್ಕಲ್ ಜನವರಿ 6 : ಮಿಯಾರ್ ಜನವರಿ 13 : ಅಡ್ವೆ ನಂದಿಕೂರು. ಜನವರಿ 21 : ಪುತ್ತೂರು ಜನವರಿ 27 : ಐಕಳಬಾವ ಫೆಬ್ರವರಿ 3 : ಕಟಪಾಡಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 10 : ಜಪ್ಪಿನಮೋಗರು ಫೆಬ್ರವರಿ 18 : ವಾಮಂಜೂರು ಫೆಬ್ರವರಿ 24 : ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ. ಫೆಬ್ರವರಿ 25 : ಅಲ್ತಾರು - ಬಾರ್ಕೂರು ಮಾರ್ಚ್ 3 : ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 10 : ಕಕ್ಯಪದವು ಮಾರ್ಚ್ 18 : ತಲಪಾಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ. 2017-2018 Kambula Schedules November 11 : Moodabidre November 19 : Pilikula November 25 : Hokkadi Goli December 3 : kottara Mangalore December 9 : Baradi Beedu Mangalore December 16 : venur December 23 : Mulki December 31 : Surathkal January 6 : Miyar January 13 : Adve Nandikoor January 21 : Puttur January 27 : Aikala Bava February 3 : Kattapady February 10 : JappinaMoger February 18 : Vamanjoor February 24 : Uppinangadi February 25 : Barkur March 3 : Bangadi kolli March 10 : Kakkepadav March 18 : Talapaady. #kambula #tulugames #tulunad #🌕🌙 #mangalore #kudla #nammakudla #udupi #odipu #nammaudupi #koppa #sringeri #mudigere #teerthahalli #malenadu #sakleshpur #kasrodu #kasargod #karkala #karla #kundapura #kundapra #tulunadtourism #karnataka #karnatakatourism #bharat #india #indiatourism

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙 ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನತೀರ್ಥ, ಪ

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙

 • 27.09.2017 09:53
 • 0

ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನತೀರ್ಥ, ಪೇಜಾವರ ಮಠ / Sri Sri VishwaPrasanna Theertha, Pejawara Matha Picture by | @astro.mohan #tulunad #🌕🌙 #mangalore #kudla #nammakudla #udupi #odipu #nammaudupi #koppa #sringeri #mudigere #teerthahalli #Madhur #malenadu #sakleshpur #kasrodu #kasargod #karkala #karla #tulunadtourism #karnataka #bharat #india #indiatourism #sanathanadharma #ॐ #krishnajanmashtami

kudla pilikulu🐯 IN AND AS TIGER🐯:-@raki_1718_poojaryPic:- @Team_rf_matadakaniTig

kudla pilikulu🐯

 • 26.09.2017 19:13
 • 2

IN AND AS TIGER🐯:-@raki_1718_poojary Pic:- @Team_rf_matadakani Tigerdace ಬಲಿಪೆ /Balipe ಪಿಲಿ ಎಸ/Pili yesa ಹುಲಿವೇಷ/hulivesha #balipe #pilthaesha#piliesha#pilivesha #tigerdance#hulivesha #tulunad #mangalore #kudla #udupi #kasargod #karkala #tulunadtourism #karnataka#kerala #bharat#india #indiatourism #instamood #instagood#culture #tradition#style#fun#crazy#love #kudlapilikul#kudlapili Follow👉@kudla_pilikulu #follow:#kudlapilikulu

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙 ಯಕ್ಷಗಾನ|ಸಂಸ್ಕೃತಮ್(Yakshagana| Sanskrit

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙

 • 26.09.2017 14:47
 • 3

ಯಕ್ಷಗಾನ|ಸಂಸ್ಕೃತಮ್(Yakshagana| Sanskritam) ಆಟ/ಯಕ್ಷಗಾನ|ತುಳು (Aata / Yakshagana |Tulu) - ಯಕ್ಷಗಾನ/ಬಯಲಾಟ|ಕನ್ನಡ (Yakshagana/Bayalata|kannada). Picture by | @astro.mohan #yakshagana #aata #sanathanadharma #ॐ #tulunad #🌕🌙 #mangalore #kudla #nammakudla #udupi #odipu #nammaudupi #koppa #sringeri #mudigere #teerthahalli #kalasa #malenadu #sakleshpur #kasrodu #kasargod #karkala #karla #kundapra #tulunadtourism #karnataka #kerala #bharat #india #indiatourism

kudla pilikulu🐯 IN AND AS TIGER🐯:-Vijay panjimogeraPic:- @sj_shashank_acharyaTi

kudla pilikulu🐯

 • 26.09.2017 14:24
 • 3

IN AND AS TIGER🐯:-Vijay panjimogera Pic:- @sj_shashank_acharya Tigerdace ಬಲಿಪೆ /Balipe ಪಿಲಿ ಎಸ/Pili yesa ಹುಲಿವೇಷ/hulivesha #balipe #pilthaesha#piliesha#pilivesha #tigerdance#hulivesha #tulunad #mangalore #kudla #udupi #kasargod #karkala #tulunadtourism #karnataka#kerala #bharat#india #indiatourism #instamood #instagood#culture #tradition#style#fun#crazy#love #kudlapilikul#kudlapili Follow👉@kudla_pilikulu #follow:#kudlapilikulu

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙 ಕೊಲ್ಲೂರ್ದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪ

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙

 • 26.09.2017 12:06
 • 5

ಕೊಲ್ಲೂರ್ದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ / Kollurda Ullalti Appe Mookambike(Queen of Kollur Mother Mookambike) #tulunad #🌕🌙 #mangalore #kudla #nammakudla #udupi #odipu #nammaudupi #koppa #sringeri #mudigere #teerthahalli #Madhur #malenadu #sakleshpur #kasrodu #kasargod #karkala #karla #tulunadtourism #karnataka #bharat #india #indiatourism #sanathanadharma #ॐ #kollur #mookambika

kudla pilikulu🐯 Polali tigers coming soon... 😍😘Tigerdaceಬಲಿಪೆ /Balip

kudla pilikulu🐯

 • 20.09.2017 17:11
 • 2

Polali tigers coming soon... 😍😘 Tigerdace ಬಲಿಪೆ /Balipe ಪಿಲಿ ಎಸ/Pili yesa ಹುಲಿವೇಷ/hulivesha #balipe #pilthaesha#piliesha#pilivesha #tigerdance#hulivesha #tulunad #mangalore #kudla #udupi #kasargod #karkala #tulunadtourism #karnataka#kerala #bharat#india #indiatourism #instamood #instagood#culture #tradition#style#fun#crazy#love #kudlapilikul#kudlapili Follow👉@kudla_pilikulu #follow:#kudlapilikulu

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙 Picture by | @a_guy_named_aj#tulunad #🌕🌙#mangalore #kudla #ud

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙

 • 18.09.2017 08:12
 • 4

Picture by | @a_guy_named_aj #tulunad #🌕🌙 #mangalore #kudla #udupi #odipu #koppa #sringeri #mudigere #teerthahalli #kalasa #malenadu #sakleshpur #kasrodu #kasargod #karkala #karla #kundapra #tulunadtourism #karnataka #kerala #bharat #india #indiatourism #kaup #kapu

kudla pilikulu🐯 Excitement on nd we cannot keep calm get ready for the beats🐅ಬ

kudla pilikulu🐯

 • 17.09.2017 17:18
 • 2

Excitement on nd we cannot keep calm get ready for the beats🐅 ಬಲಿಪೆ / ಪಿಲಿ ಎಸ / Tiger dance Balipe/ Pili yesa/ Tiger Dance #balipe #pilthaesha #piliesha #pilivesha #tigerdance #hulivesha #pilinalike #mangalore #kudla #udupi #odipu #tulunad #tulunadtourism #karnataka #kerala #bharat #india #indiatourism

kudla pilikulu🐯 video credit:- @soorajd_mangloreಬಲಿಪೆ / ಪಿಲಿ ಎ

kudla pilikulu🐯

 • 17.09.2017 15:25
 • 10

video credit:- @soorajd_manglore ಬಲಿಪೆ / ಪಿಲಿ ಎಸ / Tiger dance Balipe/ Pili yesa/ Tiger Dance #balipe #pilthaesha #piliesha #pilivesha #tigerdance #hulivesha #pilinalike #mangalore #kudla #udupi #odipu #tulunad #tulunadtourism #karnataka #kerala #bharat #india #indiatourism

kudla pilikulu🐯 Tigerdance team🐯:- @Chilimbi_friends#Chilimbi_friendsಬಲಿ

kudla pilikulu🐯

 • 16.09.2017 16:38
 • 0

Tigerdance team🐯:- @Chilimbi_friends #Chilimbi_friends ಬಲಿಪೆ / ಪಿಲಿ ಎಸ / Tiger dance Balipe/ Pili yesa/ Tiger Dance #balipe #pilthaesha #piliesha #pilivesha #tigerdance #hulivesha #pilinalike #mangalore #kudla #udupi #odipu #tulunad #tulunadtourism #karnataka #kerala #bharat #india #indiatourism Credit:- @tulunada_baale

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙 In and As : @a_chaotic_gift ಯಕ್ಷಗಾನ|ಸಂಸ್ಕೃ

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙

 • 15.09.2017 20:46
 • 4

In and As : @a_chaotic_gift ಯಕ್ಷಗಾನ|ಸಂಸ್ಕೃತಮ್(Yakshagana| Sanskritam) ಆಟ/ಯಕ್ಷಗಾನ|ತುಳು (Aata / Yakshagana |Tulu) - ಯಕ್ಷಗಾನ/ಬಯಲಾಟ|ಕನ್ನಡ (Yakshagana/Bayalata|kannada). #yakshagana #aata #sanathanadharma #ॐ #tulunad #🌕🌙 #mangalore #kudla #nammakudla #udupi #odipu #nammaudupi #koppa #sringeri #mudigere #teerthahalli #kalasa #malenadu #sakleshpur #kasrodu #kasargod #karkala #karla #kundapra #tulunadtourism #karnataka #kerala #bharat #india #indiatourism

Fitness boy shree #part 3 #pillidance #tigerdance #tulunad #tulunadtourism #tulu #mangal

Fitness boy shree

 • 15.09.2017 13:18
 • 3

#part 3 #pillidance #tigerdance #tulunad #tulunadtourism #tulu #mangalore #mangalorean #mangalorediaries

kudla pilikulu🐯 ಬಲಿಪೆ / ಪಿಲಿ ಎಸ / Tiger dance Balipe/ Pili yesa

kudla pilikulu🐯

 • 15.09.2017 06:11
 • 3

ಬಲಿಪೆ / ಪಿಲಿ ಎಸ / Tiger dance Balipe/ Pili yesa/ Tiger Dance #balipe #pilthaesha #piliesha #pilivesha #tigerdance #hulivesha #pilinalike #mangalore #kudla #udupi #odipu #tulunad #tulunadtourism #karnataka #kerala #bharat #india #indiatourism Credit:- @sj_shashank_acharya

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙 ಯಕ್ಷಗಾನ|ಸಂಸ್ಕೃತಮ್(Yakshagana| Sanskrit

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙

 • 14.09.2017 09:54
 • 1

ಯಕ್ಷಗಾನ|ಸಂಸ್ಕೃತಮ್(Yakshagana| Sanskritam) ಆಟ/ಯಕ್ಷಗಾನ|ತುಳು (Aata / Yakshagana |Tulu) - ಯಕ್ಷಗಾನ/ಬಯಲಾಟ|ಕನ್ನಡ (Yakshagana/Bayalata|kannada). Picture by | @the__photo___phactory #yakshagana #aata #sanathanadharma #ॐ #tulunad #🌕🌙 #mangalore #kudla #nammakudla #udupi #odipu #nammaudupi #koppa #sringeri #mudigere #teerthahalli #kalasa #malenadu #sakleshpur #kasrodu #kasargod #karkala #karla #kundapra #tulunadtourism #karnataka #kerala #bharat #india #indiatourism

Fitness boy shree #part2 #brilliance #tigerdance #tulunad #tulunadu #tulunadtourism

Fitness boy shree

 • 14.09.2017 09:52
 • 2

#part2 #brilliance #tigerdance #tulunad #tulunadu #tulunadtourism

kudla pilikulu🐯 ಬಲಿಪೆ / ಪಿಲಿ ಎಸ / Tiger dance Balipe/ Pili yesa

kudla pilikulu🐯

 • 14.09.2017 05:18
 • 1

ಬಲಿಪೆ / ಪಿಲಿ ಎಸ / Tiger dance Balipe/ Pili yesa/ Tiger Dance #balipe #pilthaesha #piliesha #pilivesha #tigerdance #hulivesha #pilinalike #mangalore #kudla #udupi #odipu #tulunad #tulunadtourism #karnataka #kerala #bharat #india #indiatourism

ಕರ್ನಾಟಕ Pic by:@shreyasbhat26 Happy Krishna Janmashtami ..Pic_myself😋Edit

ಕರ್ನಾಟಕ

 • 14.09.2017 05:12
 • 3

Pic by:@shreyasbhat26 Happy Krishna Janmashtami .. Pic_myself😋 Editz_ @mr_canon_boy2015 #nikon5300 #indiaclicks #indiaclicks #photographers_of_india #indianphotography #indiapictures #_coi #coloursofindia #canonindia #streetphotographyindia #nammakarnatakaphotographers#mypixeldiary #tulunadu #photographer #photographerofficial #indiaview #yourshot_india #film_roll #tulunadtourism #oph #photosthatspeak #visualway #indiaphotos #creativecompositions#featuringframes #i_hobbygraphy #karnatakastreets #nammakarnatakapictures ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖. ✔ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ✔ ನಮ್ಮ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ. ✔ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕ್ರುತಿ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳನ್ನು 🌍ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ. ✔ DM/Tag your HD clicks to get feature. ✔ Take a Screenshot of it and mention it in your story ✔ Ur clicks, our posts. ✔ Use @shutterbug_karnataka ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Fitness boy shree #part #1 #tiger #trance #Pili #vesha#tulunadu #tulunadtourism #tigerd

Fitness boy shree

 • 13.09.2017 13:31
 • 1

#part #1 #tiger #trance #Pili #vesha #tulunadu #tulunadtourism #tigerdance #balipe #hulivesha #hulivesha🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯 #pillivesha #mangalore #mangalorean #mangalorediaries #mangaloredays

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙 ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಉಳ್ಳಾಲ / Someshwara, Ullala.#tu

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙

 • 13.09.2017 07:23
 • 0

ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಉಳ್ಳಾಲ / Someshwara, Ullala. #tulunad #🌕🌙 #mangalore #kudla #udupi #odipu #koppa #sringeri #mudigere #teerthahalli #kalasa #malenadu #sakleshpur #kasrodu #kasargod #karkala #karla #kundapra #tulunadtourism #karnataka #kerala #bharat #india #indiatourism #someshwara

kudla pilikulu🐯 Tigerdance team🐯:- 🐯shiva friends🐯#shivafriends@shiva_fri

kudla pilikulu🐯

 • 10.09.2017 05:48
 • 1

Tigerdance team🐯:- 🐯shiva friends🐯 #shivafriends @shiva_friends ಬಲಿಪೆ / ಪಿಲಿ ಎಸ / Tiger dance Balipe/ Pili yesa/ Tiger Dance #balipe #pilthaesha #piliesha #pilivesha #tigerdance #hulivesha #pilinalike #mangalore #kudla #udupi #odipu #tulunad #tulunadtourism #karnataka #kerala #bharat #india #indiatourism Credit:- @poojary_pk

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙 ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ / Kateeldap

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙

 • 09.09.2017 17:30
 • 3

ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ / Kateeldappe Ullalti(Ullalti,Goddess of Kateel) Picture by | @ashoktantry #tulunad #🌕🌙 #mangalore #kudla #nammakudla #udupi #odipu #nammaudupi #koppa #sringeri #mudigere #teerthahalli #Madhur #malenadu #sakleshpur #kasrodu #kasargod #karkala #karla #kundapura #kundapra #tulunadtourism #karnataka #bharat #india #indiatourism #sanathanadharma #ॐ

kudla pilikulu🐯 Tigerdance team🐯:- 🐯yemmekere_friends_circle🐯#yfc@yemmeke

kudla pilikulu🐯

 • 08.09.2017 05:11
 • 3

Tigerdance team🐯:- 🐯yemmekere_friends_circle🐯 #yfc @yemmekere_yfc ಬಲಿಪೆ / ಪಿಲಿ ಎಸ / Tiger dance Balipe/ Pili yesa/ Tiger Dance #balipe #pilthaesha #piliesha #pilivesha #tigerdance #hulivesha #pilinalike #mangalore #kudla #udupi #odipu #tulunad #tulunadtourism #karnataka #kerala #bharat #india #indiatourism Credit:- @nishad_tiger

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙 Credits: Parashurama Srishti#kola #theyyam #nema #sanathanadharma #

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙

 • 07.09.2017 18:56
 • 2

Credits: Parashurama Srishti #kola #theyyam #nema #sanathanadharma #ॐ #tulunad #🌕🌙 #mangalore #kudla #nammakudla #udupi #odipu #nammaudupi #koppa #sringeri #mudigere #teerthahalli #malenadu #sakleshpur #kasrodu #kasargod #karkala #karla #kundapra #tulunadtourism #karnataka #kerala #bharat #india #indiatourism

kudla pilikulu🐯 Picture📷 by | @prathvi_poojaryUdupi tigers🐯ಬಲಿಪೆ /

kudla pilikulu🐯

 • 07.09.2017 16:17
 • 2

Picture📷 by | @prathvi_poojary Udupi tigers🐯 ಬಲಿಪೆ / ಪಿಲಿ ಎಸ / Tiger dance Balipe/ Pili yesa/ Tiger Dance #balipe #pilthaesha #piliesha #pilivesha #tigerdance #hulivesha #pilinalike #mangalore #kudla #udupi #odipu #tulunad #tulunadtourism #karnataka #kerala #bharat #india #indiatourism

TEAM TGT 🐯Pilivesha #tigerdance #hulivesha #pilinalike #mangalore #kudla #ud

TEAM TGT

 • 06.09.2017 18:04
 • 0

🐯Pilivesha #tigerdance #hulivesha #pilinalike #mangalore #kudla #udupi #tulunad #tulunadtourism #karnataka #bharat #india #indiatourism #culture #proudofmyculture #wanderlust #happytime #goodvibes #instalove #tiger #dance #music #makeup #tigerdance #tuluva #beats Nothing beats PiliVesha beats. 😬🔥 In the middle of the night also you can dance on that. 🔥

kudla pilikulu🐯 ಬಲಿಪೆ / ಪಿಲಿ ಎಸ / Tiger dance Balipe/ Pili yesa

kudla pilikulu🐯

 • 04.09.2017 14:51
 • 8

ಬಲಿಪೆ / ಪಿಲಿ ಎಸ / Tiger dance Balipe/ Pili yesa/ Tiger Dance #balipe #pilthaesha #piliesha #pilivesha #tigerdance #hulivesha #pilinalike #mangalore #kudla #udupi #odipu #tulunad #tulunadtourism #karnataka #kerala #bharat #india #indiatourism

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙 ಯಕ್ಷಗಾನ|ಸಂಸ್ಕೃತಮ್(Yakshagana| Sanskrit

🌕ತುಳುನಾಡ್ /തുളുനാട്/Tulunad🌙

 • 04.09.2017 09:31
 • 7

ಯಕ್ಷಗಾನ|ಸಂಸ್ಕೃತಮ್(Yakshagana| Sanskritam) ಆಟ/ಯಕ್ಷಗಾನ|ತುಳು (Aata / Yakshagana |Tulu) - ಯಕ್ಷಗಾನ/ಬಯಲಾಟ|ಕನ್ನಡ (Yakshagana/Bayalata|kannada). Picture by | @manthan_shetty_ardi #yakshagana #aata #sanathanadharma #ॐ #tulunad #🌕🌙 #mangalore #kudla #nammakudla #udupi #odipu #nammaudupi #koppa #sringeri #mudigere #teerthahalli #kalasa #malenadu #sakleshpur #kasrodu #kasargod #karkala #karla #kundapra #tulunadtourism #karnataka #kerala #bharat #india #indiatourism

kudla pilikulu🐯 ಬಲಿಪೆ / ಪಿಲಿ ಎಸ / Tiger dance Balipe/ Pili yesa

kudla pilikulu🐯

 • 04.09.2017 05:19
 • 1

ಬಲಿಪೆ / ಪಿಲಿ ಎಸ / Tiger dance Balipe/ Pili yesa/ Tiger Dance #balipe #pilthaesha #piliesha #pilivesha #tigerdance #hulivesha #pilinalike #mangalore #kudla #udupi #odipu #tulunad #tulunadtourism #karnataka #kerala #bharat #india #indiatourism